Nejprodávanější produkty
Prohlédnout více produktů

Společnost  ZAAR s.r.o., Dubová 4546, 468 01, IČ 254 35 132, zapsané u obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 18 329 (dále jen „Společnost“) vydává následující poučení ohledně osobních údajů zákazníka, které Společnost zpracovává.

Společnost zpracovává  osobní údaje zákazníka, které jej identifikují (titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, bydliště či sídlo) a dále číslo občanského průkazu nebo číslo pasu, kontaktní údaje včetně telefonního čísla, emailové adresy a bankovního účtu či účtů. Společnost dále uchovává komunikaci mezi zákazníkem a Společností, a rovněž vede v evidenci údaje o jeho předešlých stycích se Společností.

V případě zákazníka z důvodu kupní smlouvy, pak Společnost také zpracovává jeho osobní údaje o jeho manželovi/manželce a společném jmění, to pro potřeby posouzení platnosti právního jednání. V případě podmínek aplikace zákona č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se zpracovávají i další osobní údaje v něm uvedené a to po dobu stanovenou tímto zákonem.

Důvodem pro zpracování všech výše uvedených osobních údajů je plnění právních povinností Společnosti vůči orgánům veřejné moci, dále plnění smluvních povinností mezi zákazníkem a Společností a konečně jde o oprávněný zájem Společnosti při správě vlastního majetku. K osobním údajům vždy musí mít přístup i auditorská společnost, jejíž pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

Osobní údaje jsem Společnosti předal/a zcela dobrovolně a prohlašuji, že jsem jí předal pouze aktuální údaje. V případě, že při příštím obchodním styku se Společností dojde k jejich změně, změněné osobní údaje Společnosti nahlásím.

Společnost bude  osobní údaje zákazníka po dobu vyřízení prodeje vždy dále po dobu, kterou jí jednotlivé právní předpisy ukládají osobní údaje uchovávat. Společnost je oprávněna zákazníkovy osobní údaje zpracovávat pro účely plnění jejích či jeho povinností dle příslušných právních předpisů po dobu maximálně 3 let počítanou od uzavření kupní smlouvy, nebo po dobu maximálně 3 let počítanou od posledního obchodního styku mezi nimi, není-li právním předpisem stanovena delší lhůta. 

Zákazník může kdykoliv vůči Společnosti vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů získaných pro oprávněné zájmy Společnosti. Společnost ale může tyto údaje zpracovávat, pokud prokáže, že je potřebuje pro výkon a ochranu svých práv. Oprávněným zájmem Společnosti je i zasílání obchodních nabídek zboží a služeb svým zákazníkům.  

V areálu Společnosti je instalovaný kamerový systém se záznamem. Záznam je uchováván po dobu maximálně 3 dnů s tím, že je přemazáván novějším záznamem. Déle může být část záznamu uchovávána pouze v případě, že je to nezbytné pro uplatňování práv mých, Společnosti, nebo třetích osob (v případě úrazu, vzniku škody atp.), nebo pro potřeby vyšetřování státních orgánů. 

Beru na vědomí, že Společnost vykonává funkci správce mého osobního údaje, a z tohoto důvodu se na Společnost mohu kdykoliv obracet s námitkou či dotazem na zpracování kteréhokoliv mého osobního údaje. Mohu kdykoliv žádat přístup k osobnímu údaji. Mohu se na Společnosti kdykoliv domáhat smazání či skartace všech nebo části mých osobních údajů.

V případě nesouhlasu se zpracováním či vyřízením mé námitky se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice a rovněž se mohu obrátit se svým nárokem na odškodnění na soud.

V Jablonci nad Nisou 12.01.2019